Friday, 26/04/2019 - 23:29|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Kết luận thanh tra chuyên ngành đột xuất việc thực hiện quy định các khoản thu đầu năm, năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
05/10/2018
Ngày hiệu lực:
05/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực