Unit 9

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 9: The Post Office

Từ Phân loại Phát âm Nghĩa bother v /ˈbɒðə(r)/ làm phiền, áy náy commune n /ˈkɒmjuːn/ xã courteous a /ˈkɜːtiəs/ lịch sự coward n /ˈkaʊəd/ kẻ hèn nhát digit n /ˈdɪdʒɪt/ con số dissatisfaction n /ˌdɪsˌsætɪsˈfækʃn/ sự không hài lòng Express Mail Service /ɪkˈspres meɪl ˈsɜːvɪs/ dịch vụ thư chuyển phát nhanh Express Money Transfer /ɪkˈspres ˈmʌni trænsfɜː(r)/ dịch vụ chuyển phát tiền nhanh facsimile (fax) /fækˈsɪməli/ bản sao, máy fax Flower Telegram Service /ˈflaʊə(r) ˈtelɪɡræmˈsɜːvɪs/ dịch vụ điện hoa Mail and Parcel Service /meɪl ənd ˈpɑːsl ˈsɜːvɪs/ dịch vụ chuyển phát thư và bưu phẩm Messenger Call Service /ˈmesɪndʒə(r) kɔːlˈsɜːvɪs/ dịch vụ điện thoại notify v /ˈnəʊtɪfaɪ/ thông báo Press Distribution /pres ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/ dịch vụ phát hành báo chí proportion n /prəˈpɔːʃn/ tỉ lệ punctuality n /ˌpʌŋktʃuˈæləti/ sự đúng giờ recipient n /rɪˈsɪpiənt/ người nhận satisfaction n /ˌsætɪsˈfækʃn/ sự hài lòng secure a /sɪˈkjʊə(r)/ an ttoàn, bảo đảm spacious a /ˈspeɪʃəs/ rộng rãi speedy a /ˈspiːdi/ nhanh chóng subscriber n /səbˈskraɪbə(r)/ người đăng ký, thuê bao telecommunication n /ˌtelikəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/ viễn thông thoughtful a /ˈθɔːtfl/ sâu sắc, chín chắn well-trained a /’wel ‘treɪnd/ lành nghề, được đào tạo bài bản

Bài giảng: Unit 9: The Post Office – Từ vựng – Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 9 khác:

 • Mục lục giải bài tập tiếng anh 11 full
 • A. Reading (trang 100-101-102 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work with a partner. Ask and answer … While you read. Task 1. Circle the letter … Task 2. Read the text again … Task 3. Find evidence … After you read. …

 • B. Speaking (trang 103-104 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Act out the dialogue and … Task 2. Work in pairs. Make a conversation from … Task 3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk …

 • C. Listening (trang 105-106 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. Ask and answer … While you listen. Task 1. Listen and choose … Task 2. Listen again and answer … After you listen. …

 • D. Writing (trang 107 SGK Tiếng Anh 11) Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction) Task 1. Work with a partner. Imagine that … Task 2. After a year in the job, the director of Thanh Ba Post Office …

 • E. Language Focus (trang 108-109-110 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Explain what the words below … Exercise 2. Complete each sentence, using … Exercise 3. Join the sentences, using … Exercise 4. Join the sentences below, using …

 • Test Yourself C (trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 points) Listen to the conversation … II. Reading (2.5 points) Read the passage … III. Pronunciation and Grammar (2.5 points) IV. Writing (2.5 points) In 120 words, write …

Xem thêm:   200+ BÀI TẬP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH (CÓ ĐÁP ÁN)

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 9

 • Ngữ âm Unit 9: Nhận biết cụm phụ âm /sp/ …

 • Từ vựng Unit 9:

 • Ngữ pháp Unit 9: Ôn tập mệnh đề quan hệ …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 9 (Đề 1): Choose the word whose underlined …

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11
 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 11:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3