Từ vựng Unit 2 lớp 9 Clothing hệ 7 năm

Nội dung kiến thức ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chủ yếu là kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9.Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 9 tích lũy kiến thức trọng tâm hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu lý thuyết – bài tập tiếng Anh lớp 9 khác nhau.

* Xem chi tiết Hướng dẫn học Unit 2 SGK tiếng Anh 9 tại:

Soạn Unit 2 lớp 9 Clothing hệ 7 năm

Xem thêm: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing

I/ Vocabulary

Từ mớiPhân loạiPhiên âmĐịnh nghĩa1. century(n)/ˈsentʃəri/thế kỷ2. poet(n)/ˈpəʊɪt/nhà thơ3. poetry(n)/ˈpəʊətri/thơ ca4. poem(n)/ˈpəʊɪm/bài thơ5. traditional(a)/trəˈdɪʃənl/truyền thống6. silk(n)/sɪlk/lụa7. tunic(n)/ˈtjuːnɪk/tà áo8. slit(v)/slɪt/xẻ9. loose(a)/luːs/lỏng, rộng10. pants (= trousers)(n)/pænts/quần (dài)11. design(n, v)/dɪˈzaɪn/bản thiết kế, thiết kế12. designer(n)/dɪˈzaɪnə(r)/nhà thiết kế13. fashion designer(n)/ˈfæʃn dɪˈzaɪnə(r)/nhà thiết kế thời trang14. material(n)/məˈtɪəriəl/vật liệu15. convenient(a)/kənˈviːniənt/thuận tiện16. convenience(n)/kənˈviːniəns/sự thuận tiện17. lines of poetry(n)/laɪn əv ˈpəʊətri/những câu thơ18. fashionable(a)/ˈfæʃnəbl/hợp thời trang19. inspiration(n)/ˌɪnspəˈreɪʃn/nguồn cảm hứng20. inspire(v)/ɪnˈspaɪə(r)/gây cảm hứng21. ethnic minority(n)/ˌeθnɪk maɪˈnɒrəti/dân tộc thiểu số22. symbol(n)/ˈsɪmbl/ký hiệu, biểu tượng23. symbolize(v)/ˈsɪmbəlaɪz/tượng trưng24. cross(n)/ˈsɪmbəlaɪz/chữ thập25. stripe(n)/straɪp/sọc26. striped(a)/straɪpt/có sọc27. unique(a)/juˈniːk/độc đáo28. subject(n)/ˈsʌbdʒɪkt/chủ đề, đề tài29. modernize(v)/ˈmɒdənaɪz/hiện đại hóa30. modern(a)/ˈmɒdn/hiện đại31. plaid(a)/plæd/có ca-rô, kẻ ô vuông32. suit(a)/suːt/trơn33. sleeve(n)/sliːv/tay áo34. sleeveless(a)/ˈsliːvləs/không có tay35. short-sleeved(a)/ʃɔːt-sliːvd/tay ngắn36. sweater(n)/ˈswetə(r)/áo len37. baggy(a)/ˈbæɡi/rộng thùng thình38. faded(a)/feɪdɪd/phai màu39. shorts(n)/ʃɔːts/quần đùi40. casual clothes(n)/ˈkæʒuəl kləʊðz/quần áo thông thường41. sailor(n)/ˈseɪlə(r)/thủy thủ42. cloth(n)/kləʊð/vải43. wear out(v)/weə(r) aʊt/mòn, rách44. embroider(v)/ɪmˈbrɔɪdə(r)/thêu45. label(n)/ˈleɪbl/nhãn hiệu46. sale(n)/seɪl/doanh thu47. go up = increase(v)/gəʊ ʌp/tăng lên48. economic(a)/ˌiːkəˈnɒmɪk/thuộc về kinh tế49. economy(n)/ɪˈkɒnəmi/nền kinh tế50. economical(a)/ˌiːkəˈnɒmɪkl/tiết kiệm51. worldwide(a)/ˌwɜːldˈwaɪd/rộng khắp thế giới52. out of fashion(a)/ aʊt əv fæʃn/lỗi thời53. generation(n)/ˌdʒenəˈreɪʃn/thế hệ54. (be) fond of = like(v)/fɒnd əv/thích55. hardly(adv)/ˈhɑːdli/hầu như không56. put on = wear(v)/pʊt ɒn/mặc vào57. point of view/pɔɪnt əv vjuː/quan điểm58. (be) proud of(v)/praʊd əv/tự hào về …

Xem thêm:   12 thì trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

II/ Bài tập vận dụng

Fill in each gap with a suitable word form a box. Make any changes in the form if necessary

appear

Well-dressed

wear

train

concern

impress

dress

fashion

be

Clothes are ab important part of our (1) ___________. At work, you may need (2) ___________ a customer, or persuade the boss that you know what you are doing, and clothes certainly help (3) ___________ people, so they say, get on in the world. And as far as attracting the opposite sex is (4) ___________, clothes also play a vital role. If a friend who has been (5) ___________ the same old jacket or the same old dress suddenly appears in the latest (6) ___________, you can be sure that romance is in the air. And apart from work and romance, there (7) ___________ the influence of sport, music and leisure on the way we (8) ___________. So excuse me while I put on my tracksuit and (9) ___________ shoes, I’m just dashing off for some fast window-shopping.

Complete the sentences with the correct form of the words in brackets

1. Travelling by subway is fast, ___________, and cheap. (convinience)

2. The program examine the role of women in ___________ society. (mordenize)

3. Dreams are a rich source of ___________ for some writers. (inspire)

4. Don’t you believe in ___________ between men and women? (equal)

5. I need you there to offer words of ___________. (encourange)

6. The worldwide ___________ situation is getting worse and worse. (economy)

7. He wants to make a good ___________ on everyone he meets (impress)

Xem thêm:   Bộ đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2023 - 2024

8. She had no formal ___________ in music. (instruct)

9. Susan always dresses very ___________. (fashion)

10. Angkor Watt used to be a ___________ center. (religion)

11. You’ve made your parents very ___________. (pride)

Choose the correct answer A, B, C or D

1. My uncle is a _____________. He composes music and plays the piano very well.

A. musician

B. music player

C. music writer

D. music fan

2. The Ao Dai is the ____________ dress of Vietnamese women.

A. casual

B. traditional

C. international

D. social

3. Miss Nga designs clothes for ladies. She is a ____________.

A. clother

B. clothing

C. cloth manager

D. fashion designer

4. Poets are usually inspired with beauty. They write _____________ to show their feeling.

A. novels

B. poems

C. text reading

D. essays

5. Vietnames women usually wear Ao dai, especially on ____________ occasions.

A. casual

B. national

C. special

D. additional

6. The Ao dai ___________ of long silk tunic that iss slit on the sides and worn over loose pants.

A. comprises

B. made

C. composed

D. consist

Complete the sentences with the words in the box. You can use some of the words more than one.

in bed

for work

in warm weather

sport

women

on our feet

men

1. We wear pajamas ……………………..

2. We wear boots ……………………..

3. …………………….. wear tights.

4. We wear trainers …………………….. when we are doing ……………………..

5. Men and women wear suits ……………………..

6. We wear socks ……………………..

7. We wear shorts ……………………..

8. Men and …………………….. can wear tops.

Xem thêm:   Từ vựng về quần áo trong tiếng Anh | Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

* Nếu bạn đọc theo học chương trình sách mới của bộ GD&ĐT, mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 tại đây: Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 City Life.

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 2 cũ Tiếng Anh 9.

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, VnDoc.com đã sưu tầm và tổng hợp các Từ vựng Unit 2 thành bộ sưu tập Từ vựng Unit 2 tiếng Anh lớp 9 Clothing dưới đây. Tài liệu Từ vựng tiếng Anh 9 Unit 2 Clothing bao gồm định nghĩa, cách phiên âm và phân loại giúp các em ôn tập từ mới tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit hiệu quả. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.