Sunday, 24/06/2018 - 17:59|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thị Phong Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Hoá học - Tổ trưởng tổ Hoá
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0907 056 564
  • Email:
   nguyenthphonglan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Hoá học - Tổ phó tổ Hoá
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985005982
  • Email:
   hieuhoasadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Hoài Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Hoá học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0673860874
  • Email:
   hha.HoaiAnh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Hoá học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0985 022 801
  • Email:
   pttthao@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Diễm Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Hoá học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0907 595 325
  • Email:
   hangdiempham@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Ngọc Điểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Hoá học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0898 139 059
  • Email:
   ngocdiem088@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trương Văn Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Hoá học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0939 173 997
  • Email:
   haovanvy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Hoá học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0907.192440
  • Email:
   myhanh.phudien@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: