Sunday, 24/06/2018 - 18:08|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Toán học - Tổ trưởng tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0939 493 891
  • Email:
   hoanglaivung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Tin học - Tổ phó tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0919 202 545
  • Email:
   buithanhphongsadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Bá Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Toán học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0901 383 304
  • Email:
   Namba27@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Kim Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Toán học - Tổ phó tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0166 884 7246
  • Email:
   nhungf1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Đỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Toán học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01645161140
  • Email:
   nvdinh2015@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Ngọc Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Toán học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916 972 149
  • Email:
   ngocphi0382@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Kim Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Toán học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0902 753 887
  • Email:
   Khanhhoang2502@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trang Tuyết Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919 279 059
  • Email:
   tuyethan200874@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Toán học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0166 884 7327
  • Email:
   thanhatransd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Á Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Toán học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0166 930 168
  • Email:
   nguyenAlai1969@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thương Nguyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Toán học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0902 779 119
  • Email:
   fanguyen09@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hoàng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0122 760 064
  • Email:
   lethihoangyen26@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: