Sunday, 24/06/2018 - 18:02|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trương Tâm Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Sinh học - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0939 647 271
  • Email:
   trtamphuclv@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Nam Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Công nghệ - Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư
  • Điện thoại:
   0942 770 170
  • Email:
   cnn92016@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01665732035
  • Email:
   dangthile01@gmail.com,
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Ngọc Bích Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Công nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư
  • Điện thoại:
   0909 625 117
  • Email:
   bichthuygq@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Huy Thăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Công nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư
  • Điện thoại:
   0939 126 387
  • Email:
   phthang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Phương Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Công nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0939957936
  • Email:
   phuongthangdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Vân Lý Vỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0935 000 594
  • Email:
   honsoi2011@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Luyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Công nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư
  • Điện thoại:
   0917 167 725
  • Email:
   luyendotha@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ: