Thursday, 27/06/2019 - 01:50|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trần Thị Kim Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ Văn - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0903 938 234
  • Email:
   kimthuy313@yahoo.com
 • Trần Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ Văn - Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0932 929 052
  • Email:
   tranthanhhaisd@yahoo.com
 • Nguyễn Mạnh Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913 847 162
  • Email:
   ronando1311@yahoo.com
 • Huỳnh Hữu Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977 746 783
  • Email:
   yeugiadinh_12@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01686 818 340
  • Email:
   ipnguynthhng@yahoo.com
 • Trịnh Thị Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983 760 763
  • Email:
   trinhthihop@yahoo.com
 • Nguyễn Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01659 418 255
  • Email:
   minhthu085@gmail.com
 • Huỳnh Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0367739382
  • Email:
   huynhthihau1912@gmail.com
 • Hồ Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0939 150 570
  • Email:
   htthanhmai@mail.com
 • Cao Thị Yến Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01673242382
  • Email:
   caoyenlinhct2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976 072 987
  • Email:
   thanhnientruongsadec@gmail.com
 • Lê Minh Hồng Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0943840434
  • Email:
   leminhhongtrang1987@gmail.com