Sunday, 24/06/2018 - 18:05|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trương Thị Bạch Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0918360261
  • Email:
   truongthibachyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   .

 • Lê Văn Hữu Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0907335165
  • Email:
   lvhloi.thpttxsd@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   .

 • Đào Thị Quỳnh Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0937236256
  • Email:
   quynhlam0105@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0902335297
  • Email:
   datuan297@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   .