Thursday, 04/06/2020 - 08:44|
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! Kế hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Sa Đéc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII! Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam-Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra

Việc thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra đã được quy định rất rõ tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Tuy nhiên, tính chấp hành của đối tượng được thanh tra đối với quy định này chưa cao. Để các đối tượng được thanh tra thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 65/SGDĐT-TTr ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra với các nội dung:

Cập nhật, triển khai, quán triệt, công khai rộng rãi các văn bản quy định về việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh biết, thực hiện.

Hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra:

1. Tổ chức công khai và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra: thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra tổ chức họp toàn thể cơ quan để công khai, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra; thực hiện việc niêm yết công khai.  

2. Tổ chức thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, gồm:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận. Hướng dẫn rõ nội dung cần thể hiện tại Kế hoạch: mục đích, yêu cầu; phân tích, đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân; xác định trách nhiệm cụ thể; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đến từng tập thể, cá nhân; đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót; tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm khắc phục hạn chế, thiếu sót; lộ trình, thời gian để khắc phục hạn chế, thiếu sót; kết quả cần đạt được sau khi khắc phục; phương pháp, biện pháp xử lý, khắc phục các hạn chế, thiếu sót và thực hiện các kiến nghị; chỉ đạo, giám sát việc thực hiện.

- Triển khai kế hoạch thực hiện kết luận.

- Kết thúc việc niêm yết thực hiện kết luận.

- Xây dựng báo cáo việc thực hiện kết luận và tập hợp các minh chứng kèm theo.

- Thiết lập hồ sơ thực hiện kết luận.

Kèm theo nội dung hướng dẫn thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra là hệ thống các phụ lục với những thông tin, biểu mẫu, nội dung gợi ý cụ thể, chi tiết./.


Tác giả: Ngô Thúy Anh
Nguồn:Thanh tra Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết