Saturday, 27/11/2021 - 07:10|
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! Kế hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Sa Đéc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII! Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam-Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông

Ngày 09/11, Uỷ ban nhân dân Tỉnh có văn bản xét nội dung đề nghị của Sở Tài chính trên cơ sở thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh để ban hành mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết theo quy định, trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Trước đó, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Công văn số 288/HĐND-VHXH có ý kiến thống nhất nội dung đề nghị của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về nội dung này, đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định về quy trình soạn thảo, xây dựng dự thảo Nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn: 

• 1035/UBND-KT

• 288/HĐND-VHXH


Tác giả: Võ Văn Đề
Nguồn:HĐND Tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết