THỜI KHOÁ BIỂU

( Bấm vào ngày áp dụng TKB để tải về )

 

Năm học 2017 - 2018 :

          Học kỳ 1 :

          Học kỳ 2 :

                Áp dụng từ ngày 08.01.2018 :

                Áp dụng từ ngày 15.01.2018 :

                Áp dụng từ ngày 29.01.2018 :

                Áp dụng từ ngày 26.02.2018 :

               Áp dụng từ ngày 12.03.2018 :

               Áp dụng từ ngày 19.03.2018 :